ΕΝΟΤΗΤΕΣ
ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΕ1: Συγκομιδή και πραγματοποίηση δειγματοληψίας

Π.1: Συγκομιδή και παράδοση δειγμάτων στο ΕΜΒΤ του Γ.Π.Α.

ΕΕ2: Καταγραφή των μικροβιολογικών και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών κατά τη ζύμωση της φυσικής μαύρης ελιάς ποικιλίας Καλαμών με χρήση καλλιεργειών εκκίνησης με προβιοτικό δυναμικό

Π.2: Αποτελέσματα των μικροβιολογικών και φυσικοχημικών αναλύσεων κατά την επεξεργασία της φυσικής μαύρης ελιάς Καλαμών

ΕΕ3: Αξιολόγηση της οργανοληπτικής ποιότητας των ζυμώσεων

Π.3: Οργανοληπτική αξιολόγηση των ζυμωμένων ελιών

ΕΕ4: Σχεδιασμός και Παραγωγή του τελικού προϊόντος

Π.4: Παραγωγή τελικού πιλοτικού προϊόντος

ΕΕ5: Εκτίμηση της επιβίωσης των επιλεγμένων προβιοτικών καλλιεργειών εκκίνησης με τη χρήση μοριακών τεχνικών (Pulsed Field Gel Electrophoresis, PFGE)

Π.5: Επιβίωση των επιλεγμένων προβιοτικών καλλιεργειών εκκίνησης με τη χρήση μοριακών τεχνικών

ΕΕ6: Προβολή και διάχυση των ευρημάτων του έργου

Π.6: Διοργάνωση ημερίδας, σχεδιασμός ιστοσελίδας, σχεδιασμός προωθητικού υλικού